Saltar al contenido

Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta web, les seues fotografies, els seus textos, els seus logos, la seua informació i els codis que conté, són titularitat de NOVATÈGIA S.L. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquesta obra, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe estan protegits per la Llei.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquests exercicis es deriven.

NOVATÈGIA S.L, vigilarà i procurarà amb tot el seu esforç evitar errors i si és el cas reparar-los o actualitzar-los al més prompte possible, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

NOVATÈGIA S.L, podrà efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seua configuració o presentació.

L’accés a a la web, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són exclusiva responsabilitat de NOVATÈGIA S.L, la qual cosa no ho responsabilitzarà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús d’informació per part de qualsevol altra persona.

La informació proporcionada a través d’aquesta web té caràcter merament informativa. NOVATÈGIA S.L, no assumeix cap responsabilitat derivada de connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals puga fer referència en el portal.

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitze a través d’aquest site estarà subjecte al que s’estableix en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades que es recullen es traslladaran informativament o s’arxivaran amb el consentiment de l’usuari, el qual pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, a través dels procediments oportuns, així com té dret a decidir qui pot tindre les seues dades, perquè els usa, sol·licitar que els mateixos siguen exactes i que s’utilitzen per al fi pel qual es recullen.